Най-разглеждани рецепти от последната седмица:
50017
рецепти и вдъхновения от
246 блога
харесайте Blogovoditel във Fb:

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА БЛОГОВОДИТЕЛ

І. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата на БЛОГОВОДИТЕЛ, Вие (посетителя, потребителя) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на Блоговодител се счита, че посетителя приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. "Сайт" или "БЛОГОВОДИТЕЛ" е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес http://www.blogovoditel.com/ или някои от поддомейните на същия адрес.
2. "Връзка /препратка / линк" означават връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект.
3. "Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
4. "Услуга/и" на сайта включват, но не се ограничават до:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до предоставяните от сайта услуги;
- публикуване на рецепти след регистрация;
- получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.
- участие във форумите на сайта;
5. "IP Адрес" е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
6. "Форсмажорно / случайно събитие" е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
7. "Злонамерени атаки от трети лица" – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

1. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и БЛОГОВОДИТЕЛ. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели.

ІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Регистриран потребител може свободно да публикува връзки към сайта, като посочва източника и автора на съответния материал.

Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

Никои от ресурсите, чиито автори са трети лица, не се намира на сървъра на БЛОГОВОДИТЕЛ. БЛОГОВОДИТЕЛ не носи отговорност относно начина, по който потребителите използват ресурсите на сайта, когато това противоречи на Общите условия или действащото законодателство.

При добавяне на информация в сайта, Потребителят се съгласява да спазва Правилата за добавяне на информация. БЛОГОВОДИТЕЛ не носи отговорност за изразените от Потребители мнения. Когато Потребител добавя снимков или друг материал, на който не е автор, това следва да стане с изрично съгласие на автора или материалите да са свободни за некомерсиална употреба.

Част от информацията на сайта се набавя автоматично от RSS емисии, които са достъпни за използване в интернет пространството. БЛОГОВОДИТЕЛ не гарантира точността и достоверността на информацията, която е с източник, различен от самия сайт. Посещавайки хипервръзки към други интернет сайтове, Потребителят следва да приеме условията за ползване на посещавания от него сайт.

ІІІ. УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ БЛОГОВОДИТЕЛ

1. Услуги.

Сайтът БЛОГОВОДИТЕЛ обобщава рецепти, които са публикувани на различни сайтове в интернет, както и такива, публикувани от Регистрирани потребители, на самия сайт. БЛОГОВОДИТЕЛ не съхранява всички рецепти на сървърите си, а само част от тях, публикувани от Регистрирани потребители. БЛОГОВОДИТЕЛ Ви осигурява достъп до следните услуги:

- достъп до всички рецепти, обобщени в базата данни на сайта;
- сортиране на рецептите по дата на публикуване, по категории, по източник, по използвани продукти и т.н.;
- публикуване на рецепти от Регистрирани потребители;
- търсене на рецепти по категории, използвани продукти и т.н.;
- създаване на профил на Потребител;
- абонамент за периодичен информационен бюлетин по и-мейл и други.

2. Регистрация.

БЛОГОВОДИТЕЛ си запазва правото да изисква регистрация за достъп до част от предоставяните услуги, в това число, но не само: създаване на профил на Потребител, публикуване на рецепти и т.н.

ІV. ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

1. Цени.

Описаните по-горе в т. ІІІ услуги се предоставят на потребителите безплатно. Регистрацията на потребители също е безплатна.

2. Заплащане.

БЛОГОВОДИТЕЛ не предлага заплащане за публикуване на рецепти. Извън случаите на реклама, не може да бъде договаряно заплащане от или към БЛОГОВОДИТЕЛ за публикуване на рецепти на сайта.

V. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта.
Всеки Потребител има право на регистрация с едно Потребителско име и парола в БЛОГОВОДИТЕЛ.
Всеки Потребител има право на достъп с потребителското си име и паролата си до ресурсите, които сайтът предоставя срещу регистрация.
Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя на сайта.
Всеки Потребител има право на безплатно публикуване на готварски рецепти, снимки на храни, други текстове и/или ресурси, свързани с рецептите.
Всеки Потребител остава собственик на авторските права на публикуваните на сайта информация, снимки, текст и други ресурси и се отказва единствено от правото на заплащане за публикуване на информацията в сайта БЛОГОВОДИТЕЛ.
Всеки Потребител има право да използва текстовете, снимките и другите ресурси, на които е автор, по начин, какъвто намери за подходящ, стига това да запази безплатния достъп до тях на сайта БЛОГОВОДИТЕЛ.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от БЛОГОВОДИТЕЛ услуги и публикуваните от него ресурси.
Всеки Потребител е длъжен да не регистрира повече от един потребител и да пази потребителските си данни от други лица с цел предотвратяване на неоторизиран достъп на трети лица до сайта.
Всеки Потребител, преди да публикува рецепти, снимки, текстове или други ресурси на сайта, следва да се увери, че са негови авторски или авторите им позволяват некомерсиална употреба от трети лица.

VІІ. ПРАВА НА БЛОГОВОДИТЕЛ

БЛОГОВОДИТЕЛ има право да съхранява цялата информация, която потребителите публикуват (включително текст, снимки, препратки и т.н.) и да я предоставя за безплатно ползване от всички потребители на сайта, без да заплаща затова.
БЛОГОВОДИТЕЛ има право да премахва потребителска регистрация, ако тя не отговаря на някое от условията, посочени в настоящия документ, на интернет етикета, на добрия тон или на действащото законодателство.
БЛОГОВОДИТЕЛ има право да премахне публикувана информация или потребителски профил, в случаите когато са налице основателни съмнения за нарушение на авторските права върху съдържание, публикувано от Потребител на услугите.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЛОГОВОДИТЕЛ

БЛОГОВОДИТЕЛ се задължава, доколкото е в неговите възможности, да осигури нормален достъп за използване на услугите, предоставяни от сайта, както от регистрирани потребители, така и от другите посетители на интернет-страницата.
БЛОГОВОДИТЕЛ се задължава да съхранява информацията, предоставена от потребителите, по начин, който не позволява нейното придобиване от трети лица.

ІХ. ОТГОВОРНОСТИ

БЛОГОВОДИТЕЛ не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от Потребител за цел, различна от описаната в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
БЛОГОВОДИТЕЛ не носи отговорност за действията на своите потребители, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на Потребителя, който е предприел въпросните действия. БЛОГОВОДИТЕЛ не носи отговорност за вреди или щети, нанесени чрез предоставяните от нас услуги вследствие действие или бездействие на потребители на сайта спрямо трети лица. БЛОГОВОДИТЕЛ не носи отговорност за съдържанието на страници, към които предоставя връзки или към които потребители са публикували връзки.
БЛОГОВОДИТЕЛ не носи отговорност в случаите, когато публикувано от даден Потребител съдържание се окаже обект на авторско право на трето лице. В този случай, при надлежно уведомяване, БЛОГОВОДИТЕЛ се задължава да премахне съответното съдържание, както и да предприеме действия срещу съответния Потребител.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ И СПИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО САЙТА

Достъпът до услуги може да бъде прекратен без предизвестие в следните случаи:

- по желание на регистриран Потребител - регистрацията се премахва в рамките на 7 дни. Желанието за прекратяване на регистрацията се изразява в електронна форма по и-мейл на адрес контакти;
- служебно от Блоговодител при прекратяване на поддържането на уебсайта - незабавно;
- служебно от Блоговодител за неспазване на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ - незабавно;
- служебно от Блоговодител при сигнали от трети лица - носители на авторско право върху неправомерно публикувано съдържание от определен Потребител - след изясняване на случая;
- служебно от Блоговодител при сигнал от компетентните органи за нарушаване на законодателството на Република България или съсловни стандарти;

ХІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

БЛОГОВОДИТЕЛ има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията задължително включва и-мейл адрес (електронна поща), пол, дата на раждане и IP адрес, от който се осъществява достъпа. Потребителят предоставя информацията доброволно при споделяне на ресурси, публикуване на коментари, рецепти и т.н.

ХІІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на БЛОГОВОДИТЕЛ или заради промени в приложимото законодателство.

При промяна на настоящите Общи условия БЛОГОВОДИТЕЛ се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет в срок от 3 дни преди влизането им в сила.

XIII. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Настоящите Общи условия се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в сила.

XIV. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

XV. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Изискванията към съдържанието на сайта, публикувано от потребителите и / или екипа се уреждат с Приложения към настоящите Общи условия.

Приложение І, в сила от 15.05.2015 г.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

 

Настоящите Общи условия са обновени на 08.05.2015 г.